• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,813 5,694
  -4.99
  955,063
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,351 10,885
  -4.99
  61,471
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,334 17,936
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  5,561 5,459
  -4.99
  739,695
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,493 3,467
  -4.99
  3,104,032
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,969 5,743
  -5
  3,501,725
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,634 2,604
  -5
  2,309,175
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  13,684 13,616
  -5
  1,065,308
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,215 3,060
  -4.99
  8,335,352
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,097 3,057
  -4.97
  1,259,654
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,797 15,047
  -4.99
  1,830,149
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,080 3,940
  -4.04
  1,418,061
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,007 1,921
  -5
  8,165,434
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,177 6,168
  -4.99
  3,419,173
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,111 5,960
  -2.18
  68,348,196
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,589 22,764
  -5
  156,441
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,198 3,110
  -4.66
  9,885,252
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  543 531
  -4.85
  98,337,737
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  474 463
  -4.54
  166,204,793
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,671 3,554
  -5
  1,537,317
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,293 5,150
  -3.59
  4,619,804
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  9,469 9,249
  -4.99
  167,525
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,115 12,572
  -5
  121,103
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  42,326 40,273
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  28,043 27,825
  -5
  499,520
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,988 9,925
  -5
  398,511
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,582 7,447
  -4.99
  1,665,990
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,910 6,897
  -4.99
  3,548,614
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,762 15,510
  -3.86
  463,748
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,679 8,440
  -4.7
  1,315,577
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,573 4,478
  -2.55
  13,375,811
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,156 13,125
  -4.99
  412,578
 • فلزات اساسی
  فرآور
  50,669 49,542
  -5
  206,677
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,073 2,982
  -4.97
  313,271
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,155 3,090
  -3.62
  11,756,586
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,536 5,460
  -4.99
  4,463,197
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,925 6,727
  -4.88
  4,156,873
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,908 9,500
  -1
  11,524,107
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,244 5,220
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,894 15,441
  -5
  823,846
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,781 2,693
  -4.98
  1,082,960
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  12,869 12,577
  -4.99
  934,984
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  44,291 42,902
  -4.99
  88,746
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,434 11,932
  -5
  46,252
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,361 3,214
  -5
  548,030
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,674 3,612
  -5
  1,246,981
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,554 13,402
  -5
  1,907,615
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,257 4,257
  -5
  1,115,600
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,204 2,184
  -4.96
  2,541,011
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  4,895 4,728
  -4.98
  7,035,024
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,686 4,629
  -4.85
  7,976,452
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,607 8,456
  -4.97
  4,283,974
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,241 14,672
  -5
  132,411
 • مخابرات
  اخابر
  3,898 3,784
  -4.95
  10,938,677
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,424 16,919
  -4.89
  564,385
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,039 9,893
  -4.99
  1,818,807
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,934 1,926
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,344 5,281
  -2.42
  5,899,691
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,624 5,251
  -4
  2,934,338
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,234 5,217
  -4.99
  2,007,784
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  21,362 20,365
  -4.33
  336,405
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,954 5,820
  -3.16
  558,438
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  17,307 17,062
  -4.99
  153,621
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,036 15,860
  -2.66
  240,979
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,731 5,554
  -4.99
  1,612,643
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,912 3,841
  -5
  14,728,581
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  18,650 17,955
  -5
  193,872
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,409 6,275
  -2.33
  7,672,864
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,358 12,042
  -4.99
  1,197,833
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,844 7,670
  -3.7
  920,421
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,204 7,182
  -4.99
  6,381,056
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  72,940 72,000
  -2.67
  113,136
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  22,257 21,820
  -5
  351,153
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,618 5,499
  -4.1
  22,200,657
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  36,915 36,286
  -5
  1,953,561
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,400 10,232
  -5
  1,204,774
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,513 1,476
  -4.96
  6,200,668
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,662 7,600
  -4.33
  876,344
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,977 1,919
  -5
  45,687,393
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,584 2,602
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,733 13,300
  0.9
  4,132,795
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,243 6,921
  -5
  89,694
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,885 3,732
  -4.99
  2,565,199
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,798 3,800
  1.66
  1,574,349
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,350 7,334
  -5
  1,774,402
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,408 4,408
  -4.98
  426,098
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,721 4,644
  -4.99
  6,122,345
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  13,914 13,310
  -5
  44,966
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,334 7,911
  -5
  1,136,631
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,794 7,628
  -4.98
  164,654
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,170 8,156
  -5
  2,327,565
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  9,956 9,955
  -4.99
  736,881
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,816 5,659
  -4.99
  249,894
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,665 4,620
  -5
  1,601,968
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,732 2,696
  -4.97
  859,639
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,975 2,858
  -4.51
  1,064,490
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,250 2,234
  -4.98
  18,298,630
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,355 3,250
  -3.33
  308,525
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,874 5,750
  -2.56
  211,936
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,292 2,261
  -4.96
  957,887
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,303 2,281
  -5
  3,700,968
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,341 11,100
  -4.96
  2,601,098
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,418 3,382
  -5
  371,439
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,895 13,453
  -5
  1,849,960
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,377 6,347
  -5
  1,360,802
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  14,783 14,783
  -5
  1,555,821
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,815 2,808
  -4.97
  3,120,897
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,440 3,401
  -0.18
  1,281,405
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,335 10,076
  -5
  93,512
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  23,490 23,292
  -5
  167,724
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,330 5,330
  -4.99
  2,573,815
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,336 4,211
  -4.92
  564,763
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,488 11,000
  -4.35
  434,392
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,805 7,689
  -4.99
  3,115,614
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,717 3,637
  -4.99
  2,009,389
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,430 7,101
  -4.99
  330,357
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,575 8,538
  -5
  1,118,998
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,756 6,560
  -3.64
  420,019
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,175 2,130
  -5
  23,994,168
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,138 4,015
  -4.25
  4,076,860
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,444 9,958
  -5
  186,547
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,743 23,283
  -3.18
  274,316
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,873 6,622
  -4.51
  2,271,790
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,702 5,605
  -4.98
  2,993,288
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,801 1,792
  -0.55
  810,725
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,631 2,627
  -4.99
  8,305,723
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,998 18,897
  -5
  4,081,945
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,956 4,892
  -4.99
  1,009,312
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  11,570 11,225
  -4.99
  422,346
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  11,815 11,815
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  11,815 11,815
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,838 8,517
  -5
  176,384
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,213 12,108
  -5
  333,822
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,037 10,784
  -5
  1,349,929
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,301 13,301
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,301 13,242
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  13,301 13,301
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,377 5,375
  -4.98
  590,725
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  36,579 36,052
  -5
  265,140
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,354 5,992
  -4.99
  3,459,483
 • فلزات اساسی
  فمراد
  24,164 23,141
  -5
  268,933
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,870 8,839
  -5
  266,487
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  35,270 34,150
  -5
  87,855
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  22,586 22,567
  -5
  278,837
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,521 4,506
  -5
  8,443,847
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,586 2,527
  -5
  4,911,321
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  77,080 75,818
  -5
  143,491
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,604 6,554
  -4.99
  2,566,424
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,669 5,641
  -4.99
  4,193,120
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  20,773 19,960
  -5
  32,481
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,669 8,603
  -4.99
  371,419
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,783 4,636
  -4.98
  6,090,165
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  100
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,461 2,341
  -4.99
  54,517
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  32,140 31,230
  -4.99
  1,187,080
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,990 2,968
  -4.99
  2,604,755
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  27,317 26,678
  -5
  1,669,693
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  31,102 29,675
  -5
  13,281
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,428 10,093
  -5
  135,762
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  19,984 19,962
  -5
  716,410
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,792 7,441
  -4.99
  27,738
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  85,476 82,538
  -5
  37,472
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  61,576 61,183
  -1.02
  3,505
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,939 9,603
  -5
  63,494
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  15,461 14,781
  -4.99
  37,524
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,165 24,980
  -5
  29,433
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  35,018 34,445
  -5
  97,572
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  26,154 26,118
  -5
  231,039
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  16,947 16,479
  -5
  164,230
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,992 7,808
  -4.99
  552,195
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,825 32,663
  -5
  81,332
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,251 13,872
  -3.22
  86,993
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,653 3,643
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,696 3,663
  -4.98
  484,340
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,463 13,873
  -5
  53,567
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  49,404 48,280
  -5
  500,073
 • قند و شکر
  قصفها
  31,235 30,811
  -4.35
  92,269
 • قند و شکر
  قزوین
  13,555 13,490
  -4.99
  1,056,250
 • قند و شکر
  قهکمت
  21,414 21,398
  -5
  361,623
 • قند و شکر
  قشهد
  14,060 13,990
  -5
  166,107
 • قند و شکر
  قلرست
  11,490 11,490
  -4.99
  560,829
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  67,373 64,217
  -5
  6,525
 • قند و شکر
  قمرو
  18,273 17,800
  1.42
  80,152
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,775 13,718
  -4.99
  324,776
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  28,657 28,460
  -5
  303,637
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,643 33,102
  -4.47
  425
 • قند و شکر
  قثابت
  23,538 22,638
  -5
  49,891
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  14,077 14,077
  -4.99
  186,954
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  15,411 14,945
  -4.65
  2,189,327
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  30,235 29,000
  0.66
  639,998
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  11,337 11,337
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,819 5,763
  -5
  2,757,246
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,484 3,484
  -4.99
  573,287
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,919 6,600
  -3.51
  11,528,106
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,928 4,836
  -4.99
  2,015,557
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  7,026 6,931
  -4.99
  156,420
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  18,841 18,379
  -5
  105,825
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  31,268 30,302
  -5
  35,733
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,437 11,837
  -4.99
  4,446
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,129 25,916
  -5
  30,176
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  34,830 34,120
  -5
  59,041
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  13,014 12,798
  -5
  91,900
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,332 20,489
  -5
  17,978
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,320 4,212
  -4.99
  2,447,948
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,338 11,080
  -5
  78,009
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  19,779 19,557
  -5
  571,283
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  61,765 60,000
  -4.25
  321,210
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,727 8,697
  -4.99
  263,653
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,168 6,091
  -4.99
  7,338,570
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,591 12,760
  -4.48
  2,533,364
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,361 26,597
  -5
  16,360
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  22,872 22,524
  -5
  84,072
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,004 14,004
  -5
  375,898
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  43,710 41,817
  -5
  4,916
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,283 13,189
  -5
  939,059
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,660 4,415
  -4.99
  6,230,778
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  13,657 13,088
  -4.99
  20,721
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,004 1,983
  -4.98
  12,229,719
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,939 3,864
  -4.99
  4,335,099
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,230 2,206
  -5
  8,382,467
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  24,996 24,563
  -5
  94,045
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,216 5,177
  -4.99
  544,516
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,399 6,317
  -4.99
  770,571
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  39,991 39,210
  -5
  150,053
 • منسوجات
  نمرینو
  26,716 26,845
  5
  88,658
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,690 4,623
  -4.99
  1,398,478
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  20,322 19,955
  -5
  235,212
 • فلزات اساسی
  فنورد
  24,619 23,650
  -3.98
  670
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  32,694 32,694
  5
  2,317,346
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  9,249 9,175
  -4.99
  1,234,629
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  37,393 36,287
  -0.56
  298,408
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,153 3,153
  -4.97
  2,547,365
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,395 2,371
  -4.97
  2,038,388
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,330 15,518
  -5
  2,135
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,638 30,329
  -5
  281,725
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  24,622 23,707
  -5
  31,976
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,826 14,360
  -5
  275,715
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,507 11,041
  -5
  340,749
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,292 1,275
  -4.99
  44,079,553
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,317 3,275
  -4.99
  621,957
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  27,368 27,076
  -5
  193,753
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,171 24,555
  -4.34
  114,538
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,382 9,021
  -4.99
  605,156
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,101 2,070
  -4.96
  27,338,799
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,387 5,317
  -4.99
  756,457
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,658 8,233
  -5
  4,957
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  8,464 8,803
  5
  43,236
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  14,033 13,915
  -5
  117,940
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  20,266 19,841
  -5
  48,864
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,947 10,883
  -4.99
  240,314
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,715 2,715
  -4.97
  590,696
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,524 9,999
  -5
  562
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  26,055 25,745
  -5
  71,973
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,547 8,535
  -5
  177,210
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,946 11,812
  -4.85
  371,717
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  20,208 21,217
  30.29
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  20,402 19,799
  0.15
  789,082
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  26,052 25,338
  -5
  165,653
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  8,369 8,347
  -5
  372,592
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,397 15,295
  -4.99
  586,559
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,543 6,543
  -4.99
  1,582,632
 • قند و شکر
  قشکر
  16,324 16,248
  -5
  390,465
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,088 7,866
  -4.99
  670,827
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,375 6,369
  -5
  657,150
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  57,013 57,013
  -5
  63,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,716 7,450
  -5
  154,359
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,536 3,517
  -5
  1,288,306
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,920 1,867
  -4.99
  96,400,119
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,245 5,762
  -4.71
  2,697,297
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  20,637 19,748
  -5
  8,571
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  26,290 25,360
  -4.93
  44,495
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,033 3,861
  -4.55
  362,138
 • فلزات اساسی
  فسرب
  26,111 25,098
  -5
  1,100,238
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  18,097 17,774
  -5
  228,254
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  29,185 29,000
  0.17
  94,622
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  72,432 72,000
  -0.66
  1,360
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,286 8,269
  -5
  255,362
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,506 1,475
  -4.96
  11,599,479
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  23,708 23,500
  -5
  56,966
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,983 20,976
  5
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  55,413 53,297
  -5
  13,538
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  18,474 18,171
  -5
  358,178
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,762 19,391
  -5
  765,044
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  11,321 10,924
  -4.99
  25,837
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  16,691 16,057
  -5
  670,646
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,436 18,654
  -5
  1,909,797
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,835 7,555
  -0.62
  1,336,554
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,026 7,814
  -5
  1,019,925
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,332 2,283
  -4.99
  3,108,431
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,966 7,859
  -4.99
  253,315
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,761 1,695
  -4.99
  12,593,111
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,348 3,316
  -4.99
  13,276,153
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,898 3,843
  -4.99
  4,830,607
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,948 17,502
  -4.79
  5,876,626
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,595 7,350
  -3.33
  3,803,591
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,241 3,130
  -4.72
  8,360,514
 • مخابرات
  همراه
  14,006 13,620
  -3.01
  197,609
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,036 2,006
  -4.61
  2,185,748
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  10,261 10,102
  -4.99
  5,190,994
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  63,622 66,466
  1.47
  183,729
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,354 7,290
  -4.99
  3,231,722
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,638 2,579
  -4.97
  1,501,717
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,766 5,617
  -4.99
  3,637,799
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,087 2,944
  -4.97
  1,095,452
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  10,212 9,818
  -4.96
  1,050,186
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,560 7,495
  -4.99
  320,119
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,999 3,950
  -1.42
  390,744
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,160 4,037
  -4.99
  913,327
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,708 13,413
  -4.97
  1,315,329
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,085 9,935
  -4.41
  1,349,293
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,069 3,045
  -4.99
  299,729
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,471 9,468
  -5
  2,704,867
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,462 2,425
  -4.98
  11,272,406
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,760 14,184
  -5
  189,874
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,153 6,120
  -4.72
  18,361,053
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,223 5,108
  -4.99
  989,002
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,019 1,953
  -3.36
  80,080
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,625 17,989
  -5
  337,352
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,097 7,866
  -5
  4,140,166
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  10,979 10,937
  -4.99
  442,030
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,856 12,371
  -4.67
  174,278
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  25,747 25,563
  -5
  332,348
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,128 53,800
  -2.47
  517,583
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,029 2,931
  -3.84
  1,030,151
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  58,845 58,190
  -2.93
  174,718
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,057 2,950
  -3.5
  529,483
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  12,482 12,394
  -5
  1,590,473
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,301 18,951
  -5
  391,934
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,457 27,100
  -4.35
  670,232
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,907 2,815
  -2.9
  11,405,613
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,009,999 1,009,999
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,019,357 1,019,899
  0.16
  1,873
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  945,000 945,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  967,545 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  944,350 944,350
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  923,549 915,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  894,087 915,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  888,000 888,000
  3.75
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  930,000 930,000
  0.89
  13
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  826,018 825,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  894,638 894,638
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  860,769 860,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  963,000 963,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  890,616 890,002
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  857,615 857,615
  -3.81
  1,821
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  12,484 12,229
  -5
  421,772
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,569 2,557
  -4.98
  9,218,551
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,424 3,402
  -5
  1,948,344
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,987 17,700
  -5
  167,098
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,190 3,186
  -4.98
  1,643,413
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,168 6,113
  -4.99
  843,962
 • فلزات اساسی
  فولای
  6,690 6,668
  -4.99
  306,503
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,258 6,898
  -8.8
  13,040,509
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,553 4,542
  -5
  430,059
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,679 3,644
  -4.98
  18,993,791
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,337 2,336
  -4.96
  349,608
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  69,307 68,001
  -2.25
  203,613
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  9,061 9,039
  1.7
  292,348
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,875 4,939
  -1.67
  1,070,800
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,648 2,648
  -4.99
  438,706
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,928 1,903
  -4.99
  77,877,962
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,000 1,991
  -4.96
  227,697
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,096 41,941
  -1.23
  16,551
 • قند و شکر
  قشیر
  10,646 10,465
  -4.99
  1,198,680
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,253 7,201
  -4.56
  180,236
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  29,875 29,000
  -3.92
  254,836
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  41,814 40,881
  -5
  720,002
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  52,069 51,212
  -5
  200,485
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,216 8,094
  -4.97
  1,841,713
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,364 5,346
  -4.99
  1,797,961
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,799 6,681
  -4.99
  29,133
 • فلزات اساسی
  زنگان
  20,370 20,258
  -5
  82,250
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  42,854 41,200
  -4.39
  41,490
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,308 11,722
  -4.99
  3,470,938
 • قند و شکر
  قچار
  30,507 29,500
  -5
  30,949
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  41,848 41,673
  -5
  244,571
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,194 2,200
  -4.39
  1,005,047
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,970 8,918
  -5
  531,731
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  12,663 12,587
  -5
  537,827
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  9,480 9,480
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,893 6,893
  -4.99
  725,665
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  22,046 21,810
  -5
  80,448
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  8,608 8,484
  -4.99
  258,949
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,276 7,137
  -4.99
  1,569,073
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,271 15,262
  -5
  1,894,113
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,417 6,341
  -4.9
  1,587,212
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,276 16,852
  1.6
  281,224
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  17,917 17,698
  -3.76
  174,602
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,308 4,221
  -5
  4,447,077
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  17,419 17,335
  -5
  216,978
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,463 4,463
  -4.98
  850,217
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,662 3,635
  -4.99
  1,096,716
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  5,085 4,795
  -4.99
  3,198,630
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,727 17,721
  -5
  214,410
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,849 2,770
  -4.81
  1,560,229
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  50,825 50,825
  -5
  24,531
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  25,105 25,055
  -5
  59,008
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  8,107 8,107
  -4.99
  211,458
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,654 2,642
  -4.96
  957,739
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  15,852 15,852
  -5
  170,416
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,012,547 1,011,111
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  7,098 6,981
  -4.99
  719,024
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  16,180 15,992
  -5
  512,467
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  20,122 19,690
  -5
  221,733
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,459 5,401
  -5
  1,022,121
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  17,974 17,961
  -5
  528,186
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,868 2,825
  -3.65
  852,664
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,885 10,849
  -4.99
  269,507
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  23,478 22,942
  -5
  95,328
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  30,870 30,870
  5
  30,088
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  46,435 44,448
  -5
  32,897
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,626 3,564
  -0.45
  1,647,844
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  24,384 24,384
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  8,126 7,889
  0.34
  27,871,190
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,577 13,452
  -4.99
  104,045
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  6,785 6,785
  -5
  447,866
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,825 2,821
  -4.98
  2,233,136
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,349 4,285
  -4.99
  574,868
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,451 3,371
  -4.99
  5,355,740
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  12,915 12,915
  -4.99
  422,616
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,010,999 1,010,999
  0.85
  17
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  12,711 12,675
  -5
  256,157
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  13,676 13,469
  -4.99
  749,016
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,016 1,010,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  21,788 21,731
  -5
  233,255
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  38,741 37,366
  -5
  211,678
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  28,324 27,009
  -3.11
  297,518
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  30,691 30,521
  4
  496,413
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  5,847 5,812
  -4.99
  358,149
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,124 4,018
  -4.99
  8,915,221
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  45,739 44,666
  -5
  229,378
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,352 12,198
  -5
  1,077,002
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  963,335 960,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  963,734 962,510
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0.5
  2
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0
 • اوراق تامین مالی