• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  3,205 3,240
  4.01
  2,552,599
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  8,498 8,656
  5
  204,851
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  9,572 9,514
  -0.2
  5,360,322
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,794 3,861
  4.95
  6,181,397
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,807 4,817
  4.08
  7,283,850
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,798 2,800
  4.99
  20,171,735
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  9,182 9,141
  0.24
  3,319,212
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,240 2,253
  4.99
  51,054,031
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,227 3,265
  4.98
  13,205,764
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,529 14,699
  2.56
  2,397,614
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,493 3,476
  0.23
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,136 6,155
  5
  20,374,215
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,806 1,804
  -0.61
  14,834,005
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,750 5,714
  1.8
  8,440,886
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  21,165 22,222
  2.52
  1,790,969
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,934 2,969
  4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,074 4,000
  0
  11,931,222
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  411 412
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  404 404
  0.25
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,927 3,938
  4.54
  6,838,959
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,024 5,056
  2.51
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,663 7,749
  0.69
  3,086,406
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,476 7,590
  4.99
  1,818,706
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  29,819 29,966
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  18,735 18,783
  5
  1,532,718
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  7,298 7,310
  1.22
  439,566
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  5,811 5,819
  1.22
  2,307,760
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  5,801 5,918
  4.98
  7,420,117
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,845 13,923
  0.8
  787,854
 • فلزات اساسی
  فخاس
  12,315 12,314
  -0.15
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,105 8,021
  0.39
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,901 3,918
  0.59
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,479 13,616
  5
  1,335,467
 • فلزات اساسی
  فرآور
  36,098 36,700
  0.4
  510,859
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,021 3,033
  1.47
  1,024,452
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,429 2,433
  0.04
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,370 4,395
  4.99
  23,756,591
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,686 6,704
  -0.62
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  6,225 6,250
  3.24
  4,968,966
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,577 4,560
  0.4
  21,040,232
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,279 5,212
  0.23
  11,073,175
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  5,969 5,970
  2.35
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  13,708 13,768
  2.43
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,494 2,551
  4.55
  7,188,224
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,358 9,399
  3.06
  3,689,017
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  33,815 33,817
  5
  183,306
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  8,871 8,990
  3.14
  1,213,237
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,505 2,540
  3.29
  10,681,491
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  2,982 3,013
  4.98
  8,608,322
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  11,835 11,690
  0.02
  3,181,915
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  2,841 2,842
  4.91
  5,522,077
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,483 13,513
  5
  23,398,943
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  1,969 1,973
  2.76
  5,710,116
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,717 1,715
  -1.49
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,033 4,048
  0.9
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,180 8,240
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,134 7,150
  0.35
  1,231,946
 • مخابرات
  اخابر
  3,970 4,008
  0.78
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,958 18,240
  2.5
  1,188,958
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  7,819 7,858
  4.19
  3,381,376
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,705 1,700
  1.98
  34,956,211
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,156 4,183
  0.7
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,170 6,210
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,144 5,188
  4.74
  9,702,383
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  18,038 18,560
  3.53
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,072 5,140
  2.8
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  13,605 13,915
  5
  106,364
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,890 5,930
  4.99
  1,563,071
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,479 4,402
  -4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  13,905 13,864
  0.38
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  5,791 5,803
  0.31
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  10,902 10,800
  0.69
  2,855,328
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,458 7,465
  0.39
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  5,537 5,537
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  64,234 64,700
  0.96
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,722 11,860
  2.51
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  24,970 25,300
  1.7
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,380 9,400
  1.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,353 1,355
  2.03
  30,234,312
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  5,883 5,870
  0.29
  2,460,533
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,532 1,533
  0.59
  41,110,567
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,052 2,053
  4.96
  53,265,772
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,063 12,063
  5
  3,010,739
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,657 7,658
  4.99
  4,139,758
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,078 3,120
  1.5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,323 3,311
  -4.17
  2,463,033
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,298 8,395
  3.87
  2,046,209
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,407 3,400
  1.16
  2,595,842
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  3,870 3,895
  4.99
  18,464,383
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  9,598 9,780
  3.92
  569,637
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  4,989 5,000
  1.32
  437,100
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  6,250 6,335
  4.95
  1,303,153
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  2,890 2,893
  4.97
  421,262
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  7,768 7,805
  4.99
  2,051,321
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,600 1,581
  -0.32
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  4,624 4,599
  1.75
  2,206,981
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,675 4,691
  1.56
  6,261,433
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,979 3,010
  4.99
  21,185,264
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,592 2,580
  1.38
  4,427,711
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,708 1,725
  4.99
  55,750,753
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  2,833 2,840
  -0.04
  3,843,076
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  3,388 3,300
  0.36
  1,883,898
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  1,950 1,970
  3.25
  12,476,348
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  1,927 1,935
  4.99
  19,468,221
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,072 3,083
  4.97
  2,550,780
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  8,417 8,560
  4.98
  7,679,268
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  5,154 5,195
  4.93
  3,689,323
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  14,980 14,980
  5
  482,336
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  2,729 2,773
  3.32
  1,958,062
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  7,456 7,533
  4.48
  1,076,277
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,259 4,259
  4.98
  2,898,214
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,258 4,262
  1.79
  7,153,402
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,784 10,995
  0.22
  1,748,183
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,181 8,201
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,894 3,900
  4.98
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,374 6,487
  4.98
  4,607,700
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,869 7,903
  5
  4,943,380
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,407 2,420
  4.99
  33,643,908
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,311 1,301
  -0.15
  34,249,066
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,354 6,350
  2.75
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  1,792 1,792
  4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,664 3,658
  0.58
  13,839,035
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,637 8,715
  1.43
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  21,445 21,800
  3.4
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  5,564 5,620
  2.46
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  15,090 15,130
  2.88
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  3,845 3,860
  1.85
  5,616,025
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,658 1,662
  4.99
  60,794,826
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,051 2,026
  -0.83
  3,941,825
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  15,452 15,600
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  13,308 13,310
  4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  13,308 13,308
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  13,308 13,308
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  6,816 6,808
  0.38
  345,728
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  9,982 9,982
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  9,982 10,084
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,919 4,880
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  30,961 30,983
  0.66
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,018 5,077
  2.28
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  18,051 18,050
  -0.33
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,366 8,385
  4.53
  1,919,656
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,565 33,800
  0.63
  295,003
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  23,825 23,936
  0.03
  468,697
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,501 3,547
  4.97
  20,209,621
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,867 4,900
  3.9
  5,974,080
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,128 2,115
  1.05
  14,911,455
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  50,125 50,500
  2.29
  363,520
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  5,856 5,890
  4.99
  2,581,339
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  14,397 14,445
  4.99
  1,350,259
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  10,336 10,339
  5
  1,927,599
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,818 1,837
  4.97
  7,084,001
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  41,179 41,443
  5
  591,452
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,581 2,581
  4.96
  6,957,304
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  23,278 22,900
  2.64
  2,063,569
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  18,365 18,966
  4.98
  1,971,658
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  7,344 7,300
  -0.34
  3,355,444
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  12,528 12,621
  5
  705,630
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  4,942 4,930
  2.77
  1,737,017
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  55,485 55,485
  5
  94,468
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  51,450 51,450
  5
  42,349
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  5,946 5,977
  4.99
  5,500,796
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  12,371 12,601
  5
  184,841
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  14,796 15,073
  4.99
  1,491,028
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  38,290 39,100
  4.06
  562,447
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  17,483 17,800
  4.17
  431,940
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,994 16,050
  0.21
  190,800
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,103 4,140
  1.47
  9,989,924
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  27,458 27,810
  5
  771,900
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,400 3,400
  -0.06
  3,964,782
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,823 3,823
  5
  700,800
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,585 12,597
  0.82
  306,020
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  40,256 41,120
  4.95
  904,349
 • قند و شکر
  قصفها
  25,995 25,790
  2.36
  367,780
 • قند و شکر
  قزوین
  13,122 13,020
  1.13
  1,121,966
 • قند و شکر
  قهکمت
  19,937 20,339
  5
  1,782,635
 • قند و شکر
  قشهد
  14,790 14,711
  -2.76
  782,590
 • قند و شکر
  قلرست
  9,484 9,440
  0.82
  744,968
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  73,224 73,000
  1.53
  79,888
 • قند و شکر
  قمرو
  13,919 13,830
  -0.13
  215,088
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,283 13,343
  -1.48
  1,164,579
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  16,726 17,132
  -0.6
  2,396,442
 • قند و شکر
  قپیرا
  27,692 27,400
  -1.23
  12,791
 • قند و شکر
  قثابت
  21,358 21,343
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  13,559 13,810
  2.82
  711,913
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  13,997 14,191
  4.99
  2,687,100
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  23,234 23,234
  5
  592,154
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,896 14,896
  5
  309,887
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,681 3,682
  4.99
  41,498,670
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,229 4,220
  -0.12
  3,236,469
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  5,833 5,858
  3.81
  3,060,177
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,703 17,800
  1.85
  225,436
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  27,515 27,842
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  9,074 8,850
  2.45
  1,259,660
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  31,125 31,125
  5
  414,039
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  36,276 37,069
  4.54
  202,691
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  10,528 10,650
  2
  1,166,062
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,099 20,100
  5
  376,253
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,958 3,963
  4.92
  10,436,937
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,461 8,491
  4.98
  7,670,222
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  15,267 15,530
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  50,194 49,993
  1.36
  581,409
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,563 8,695
  5
  1,466,430
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,472 6,450
  3.07
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  8,767 8,772
  4.99
  1,868,860
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,858 27,997
  1.26
  96,366
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  20,187 20,187
  5
  200,702
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,978 6,942
  3.55
  4,470,861
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  37,855 38,010
  0.64
  169,084
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,327 3,327
  4.99
  1,846,471
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  9,335 9,336
  4.99
  668,498
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,180 2,153
  0.94
  54,046,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,134 3,168
  4.97
  17,617,729
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,045 2,026
  3.16
  17,828,855
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  22,803 22,825
  5
  2,454,080
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  6,191 6,430
  2.1
  8,936,507
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  5,987 5,998
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  25,495 25,303
  -0.81
  138,681
 • منسوجات
  نمرینو
  22,453 22,622
  5
  42,826
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,034 3,989
  1.35
  2,358,957
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,166 17,190
  2.7
  1,360,278
 • فلزات اساسی
  فنورد
  20,581 20,662
  5
  76,423
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  14,684 14,706
  5
  2,037,559
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  9,574 9,574
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,792 8,680
  2.43
  2,738,347
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  27,860 27,860
  5
  187,818
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  1,803 1,815
  4.97
  25,603,311
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  1,917 1,917
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  10,890 10,970
  9.84
  401,076
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  27,995 27,999
  4.21
  507,228
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  12,405 12,499
  0.13
  525,233
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,645 14,650
  -1.53
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  7,547 7,500
  1.11
  1,344,693
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,341 1,329
  -0.23
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,292 2,319
  -0.94
  10,176,845
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  27,037 26,249
  -2.07
  2,005,969
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  29,564 29,549
  2.36
  498,544
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,103 9,205
  5
  1,362,761
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,435 1,453
  4.99
  20,460,782
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,522 4,560
  3.97
  4,364,038
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  4,772 4,778
  4.99
  896,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  16,761 17,190
  0.49
  2,840,389
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  15,373 15,374
  5
  1,602,973
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  17,618 17,893
  5
  418,058
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,702 11,783
  5
  642,358
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,417 2,417
  4.27
  10,620,316
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  7,399 7,530
  4.99
  507,913
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  20,626 20,626
  5
  310,234
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,323 8,341
  -0.56
  517,961
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,911 11,799
  3.48
  2,998,628
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  17,885 18,679
  5
  10,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  13,483 13,488
  5
  2,091,772
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  18,558 18,350
  0.49
  259,249
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,182 9,262
  2.8
  3,316,503
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  13,300 13,337
  4.76
  2,380,126
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,596 5,632
  5
  3,761,205
 • قند و شکر
  قشکر
  17,703 17,890
  2.45
  650,667
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,401 8,401
  5
  736,622
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,518 7,550
  -1.33
  2,627,065
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,345 4,337
  -0.05
  2,794,345
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  48,634 48,940
  5
  149,583
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  6,083 6,134
  1.22
  562,829
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,260 5,273
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  20,528 20,655
  5
  177,284
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  20,371 20,470
  5
  137,883
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  2,907 2,909
  4.98
  3,589,137
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,992 24,710
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,116 21,121
  5
  610,608
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  19,837 20,137
  5
  345,957
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  69,093 69,000
  2.92
  39,920
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,948 8,086
  4.77
  6,144,299
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,270 1,261
  -0.08
  29,735,017
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,877 10,890
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,248 24,799
  -2.45
  253,631
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  12,855 13,472
  5
  14,924
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  41,146 42,245
  5
  93,480
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  15,607 15,800
  0.8
  2,348,751
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  20,755 20,739
  4.23
  1,670,001
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  14,312 14,005
  -5
  46,631
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  13,032 13,139
  4.97
  2,035,174
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,487 2,488
  3.24
  12,572,853
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,060 13,233
  5
  2,627,996
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  4,948 4,954
  4.98
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  6,524 6,525
  4.99
  4,769,351
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  16,129 16,280
  5
  2,715,026
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,628 8,542
  0.66
  2,190,995
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,968 3,975
  4.99
  27,907,216
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  5,925 5,900
  1.76
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,954 2,975
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  13,078 13,269
  4.46
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,817 1,817
  1
  7,064,341
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  56,036 56,000
  -0.2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,769 4,804
  4.98
  10,245,618
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,822 6,780
  -0.18
  2,779,266
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,145 2,137
  1.33
  8,773,438
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,295 4,320
  0.68
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,609 2,609
  4.99
  17,502,408
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  8,620 8,650
  0.08
  2,477,589
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,585 6,600
  3.27
  1,627,643
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,518 3,540
  1.2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,249 3,300
  3.94
  3,520,866
 • محصولات شیمیایی
  جم
  11,229 11,360
  1.55
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,495 9,400
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,418 2,409
  2.95
  2,072,595
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  7,227 7,270
  1.27
  3,135,912
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,610 2,583
  0.47
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,072 14,089
  -0.75
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,956 5,020
  2.01
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  2,837 2,850
  3.6
  4,223,326
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,820 1,829
  3.27
  3,044,342
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,744 17,810
  4.74
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,773 9,755
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,601 9,631
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  7,607 7,609
  5
  1,463,791
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,991 12,900
  1.61
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,828 11,666
  2.84
  2,496,197
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,627 26,734
  2.26
  449,811
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  39,448 39,570
  1.42
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,735 2,764
  4.98
  2,793,194
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  56,745 57,401
  3.34
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,907 2,908
  4.98
  26,146,774
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  11,771 11,850
  -2.15
  7,499,618
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  17,467 17,650
  2.27
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,403 27,600
  1.36
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,810 2,840
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,111 1,000,111
  -0.49
  1
 • مخابرات
  صایتل902
  1,015,473 1,016,685
  0.12
  9,637
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,067,040 1,067,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  910,250 910,000
  0.96
  560
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  120
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  350
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  934,000 934,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  870,603 900,000
  2.52
  1,130
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  1,010,000 1,010,000
  0.02
  1
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  0
  2
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  925,000 925,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  923,998 924,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  861,002 861,002
  -2.72
  40
 • مخابرات
  صخابر102
  884,000 884,000
  -0.95
  3,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  929,000 929,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  995,000 995,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  790,756 790,100
  -1.24
  1,015
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  811,000 811,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,569 10,597
  4.99
  2,246,411
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,585 2,550
  0.24
  16,189,241
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,491 3,480
  0.26
  7,715,139
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  15,281 16,098
  4.93
  1,367,904
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,426 3,434
  4.98
  10,152,017
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  5,549 5,500
  1.03
  3,393,848
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,063 6,850
  -2.07
  2,125,823
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,799 7,731
  0.52
  18,488,330
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,426 5,400
  -3.86
  4,363,071
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,345 3,348
  4.99
  109,366,875
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,003 2,018
  1.56
  3,058,603
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  61,130 61,220
  0.45
  1,650,978
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,172 8,150
  -0.17
  462,607
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,918 4,958
  0.14
  655,619
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,025 2,032
  4.96
  14,677,420
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,619 1,610
  -1.77
  159,468,272
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,560 1,567
  4.96
  3,507,468
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  38,755 38,781
  0.35
  93,539
 • قند و شکر
  قشیر
  7,399 7,388
  0.41
  2,451,735
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  6,342 6,430
  2.23
  762,346
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  26,596 26,631
  5
  966,736
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  34,172 34,100
  -2.57
  4,160,089
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  38,901 38,850
  0.11
  278,306
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,210 7,222
  4.99
  7,168,722
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,508 5,508
  4.99
  1,614,148
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  5,784 5,700
  2.35
  118,824
 • فلزات اساسی
  زنگان
  15,421 15,580
  4.99
  1,558,728
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  39,546 39,698
  5
  2,038,335
 • فلزات اساسی
  فزرین
  6,742 6,776
  2.28
  1,938,022
 • قند و شکر
  قچار
  35,825 35,400
  0.05
  79,526
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  34,574 34,500
  2.76
  818,910
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,995 2,004
  4.98
  7,419,688
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,207 8,230
  0.78
  2,768,178
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,504 11,530
  1.08
  611,663
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  12,884 12,800
  -0.16
  1,590,699
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  4,079 4,128
  4.98
  5,661,635
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  22,540 22,621
  5
  6,000,684
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  7,120 7,144
  5
  3,791,246
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,185 8,189
  3.46
  5,779,583
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  10,025 10,055
  4.99
  3,281,475
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,590 5,600
  2.73
  879,360
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,087 17,143
  5
  1,944,651
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  16,810 17,040
  3.57
  505,971
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,455 5,455
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  13,749 13,699
  4.32
  876,353
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,002 6,001
  -0.12
  976,151
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,224 3,254
  3.53
  4,703,446
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  2,639 2,666
  2.18
  5,707,002
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  14,642 14,643
  5
  431,962
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,522 2,515
  1.82
  1,486,106
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  31,220 31,330
  4.67
  575,329
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  20,219 20,363
  5
  342,116
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  5,423 5,442
  2.31
  3,492,933
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,893 2,921
  5
  7,694,394
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  25,942 25,851
  1.33
  315,563
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,001,428 1,000,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,301 8,200
  -1.88
  2,690,583
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,800 13,812
  4.99
  1,111,837
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  16,488 16,505
  0.22
  957,640
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,466 5,500
  2.19
  13,571,594
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  12,151 12,140
  4.48
  422,679
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,384 3,370
  -0.62
  4,484,706
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,899 9,811
  1.65
  1,295,542
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  18,424 18,490
  0.04
  521,303
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  37,559 37,713
  5
  97,688
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  54,649 54,900
  4.94
  13,022
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,331 2,376
  4.99
  12,883,666
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  10,628 10,493
  1.28
  737,790
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,171 6,214
  4.98
  29,779,350
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  10,376 10,380
  1.96
  1,076,321
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  4,579 4,522
  -1.57
  1,671,733
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,986 2,980
  4.52
  8,473,089
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,085 4,104
  4.99
  4,550,698
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,725 2,730
  2.13
  16,803,978
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  988,000 988,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,358 11,488
  -3.41
  27,144,306
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,092 1,000,006
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  13,504 13,451
  -1.41
  814,478
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,609 14,764
  4.98
  2,125,740
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,007,035 1,003,021
  0.1
  738
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  15,638 15,709
  5
  770,614
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  14,640 14,795
  3.88
  685,666
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  22,099 22,408
  5
  1,374,490
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  25,651 26,000
  4.28
  404,779
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  971,254 971,254
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  4,962 4,962
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,382 4,358
  -0.27
  13,366,488
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  26,452 26,452
  5
  46,725
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  10,714 10,714
  5
  2,453,973
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,005,960 1,005,960
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  935,410 935,010
  -0.21
  2,280
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  986,000 986,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  951,180 951,101
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  958,000 958,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,487 2,516
  4.96
  26,130,633
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  4,882 4,932
  4.98
  20,101,255
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  17,384 17,200
  0.05
  306,738
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  4,752 4,776
  4.99
  4,285,555
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  15,466 15,730
  3.69
  4,140,862
 • منسوجات
  نطرین
  18,393 18,390
  1.69
  1,776,084
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق
  2,340 2,333
  3.64
  10,769,233
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه9605