مدیران و اعضاء هیئت مدیره

sample86

رئیس هیئت مدیره

sample86

نایب رئیس هیئت مدیره

sample86

-دکتری مدیریت مالی
-استاد مدعو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی
-نویسنده وپژوهشگر در حوزه بانکی و بازار سرمایه

مدیرعامل